Podpisanie porozumienia o gigantycznym finansowaniu dla rozwoju pogranicza

W czwartek, 18 stycznia, w miejscowości Olsztyn odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia terytorialnego. Stronami dokumentu były władze samorządowe województwa warmińsko-mazurskiego oraz Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Wsparcie finansowe wynosi aż 20 milionów euro.

Doszło do znaczącego wydarzenia na drodze realizacji Funduszy Europejskich dla regionu Warmii i Mazur. W najnowszej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, województwo warmińsko-mazurskie ma do dyspozycji rekordową sumę, jaką jest 1,8 mld euro.

Kwestia terytoriów przygranicznych jest dla Unii Europejskiej tematem o szczególnym znaczeniu. Te obszary wymagają dodatkowego wsparcia, zwłaszcza te, które graniczą z krajami spoza Wspólnoty Europejskiej.

Gminy położone na pograniczu borykają się z licznymi wyzwaniami, które teraz są jeszcze bardziej skomplikowane przez skutki konfliktu na Ukrainie. Sytuacja ta negatywnie wpływa na stabilność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców tych terenów.

– Z ogromną radością podpisaliśmy umowę, której efektem będzie wsparcie dla gmin pogranicza. Nie mam żadnych wątpliwości, że Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza to doświadczony partner, który skutecznie zrealizuje projekty. 20 milionów euro to potężne środki, które mam nadzieję, zostaną spożytkowane jak najbardziej efektywnie oraz jak najszybciej. Chciałbym, aby mieszkańcy terenów przygranicznych mieli takie same możliwości życia, pracy i rozwoju, jak reszta regionu – komentuje Marcin Kuchciński, marszałek województwa.

Początkiem pomocy dla gmin pogranicza jest dedykowane im 20 milionów euro. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza powołano do życia przez współpracę gmin z pięciu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego graniczących z Federacją Rosyjską. Wszystkie te gminy uczestniczą w projekcie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Centrum Wsparcia Doradczego (CWD), sfinansowanym z programu krajowego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Na zrealizowanie czterech projektów przez Związek przeznaczono niemal 20 mln euro (EFRR i EFS+) z budżetu FEWiM. Projekty te obejmują realizację programów rozwojowych, mające na celu podniesienie kompetencji uczniów ze szkół ogólnokształcących z terenu Pogranicza oraz kompetencji nauczycieli w zakresie aktywnych metod prowadzenia zajęć. Planuje się także utworzenie Ludowego Uniwersytetu Pogranicza, który ma umożliwić dorosłym zdobywanie umiejętności i kompetencji społecznych, kulturowych oraz zawodowych w trybie pozaformalnym, opartym o lokalne tradycje i kulturowe bogactwo społeczności. Kolejnym projektem jest rozwój usług społecznych na terenie Pogranicza, gdzie każda z gmin będzie realizować co najmniej trzy tego typu usługi. Ostatni, czwarty projekt to inwestycje w termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminach Pogranicza. Ma to przyczynić się do obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej w tych budynkach, przy jednoczesnym utrzymaniu sprawności technicznej zainstalowanych urządzeń oraz zarządzaniu gospodarką energetyczną budynków.