Wsparcie marszałkowskie o wartości 1,3 mln zł dla wsi na Warmii i Mazurach

Dzięki nowo ogłoszonym konkursom „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”, na rozwój obszarów wiejskich trafi 1,3 mln zł. Fundusze pochodzą bezpośrednio od samorządu województwa.

Jak podkreśla Marcin Kuchciński, marszałek województwa, od lat realizowane są szeroko zakrojone działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i ich rozwój. Właśnie organizacja konkursów jest jednym ze sposobów wsparcia takich działań. Mają one na celu aktywizację i promocję obszarów wiejskich, a także budowanie poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za rozwój tzw. „małych ojczyzn”.

9 stycznia Zarząd województwa zatwierdził regulaminy konkursów. Zgłoszenia można składać do 9 lutego 2024 roku. Projekty wybrane w procedurze konkursowej zostaną przedstawione sejmikowi województwa, który będzie decydował o przyznaniu pomocy finansowej.

Konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” jest realizowany od 2006 roku. W bieżącym roku samorząd przeznaczył na dofinansowanie zadań wyłonionych w tym konkursie 300 tys. zł. Zadania muszą mieć charakter własny gminy i powinny być skierowane na aktywizację społeczności lokalnych, poprawę warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego (w tym utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego) oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

W konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, skierowanym do sołectw w regionie, przewidziano na dofinansowanie przedsięwzięć 800 tys. zł. Fundusze mogą być przeznaczone m.in. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, tworzenie ogrodów deszczowych czy systemów odzysku wody deszczowej, budowę i modernizację przystanków z wykorzystaniem materiałów takich jak cegła, kamień, drewno oraz tzw. „zielonych przystanków”, wprowadzanie do krajobrazu dzieł sztuki, budowę wiat, altan, zadaszonych scen, ławek i stołów, wędzarni umieszczonych w przestrzeni publicznej służących aktywności mieszkańców, obiektów małej architektury podkreślających specjalizację tematyczną miejscowości, tworzenie ścieżek i alei ekoedukacyjnych czy też realizację innowacyjnych projektów eko w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej służących mieszkańcom.

Na wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich samorząd województwa przeznaczył w tym roku rekordową kwotę 200 tys. zł. Konkurs ma na celu promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich i budowanie silnego kapitału społecznego, co jest zgodne z założeniami dokumentu „Warmińsko Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.

Środki mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia, umożliwiającego rozwój działalności kół gospodyń wiejskich (m.in. duży i mały sprzęt AGD, namioty, grille, garnki, naczynia i sztućce, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni i umożliwiające estetyczne podawanie potraw) czy strojów ludowych.