Inwestycje na terenie Warmii i Mazur o wartości ponad 73,5 mln euro

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę przekraczającą 73,5 mln euro na projekty realizowane na terenie gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna. Do projektów finansowanych z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027, będą kierowane środki europejskie przy użyciu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – specjalnego instrumentu wykorzystywanego po raz drugi.

ZIT są skierowane do trzech kluczowych ośrodków rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego: Olsztyna, Elbląga i Ełku, które pełnią ważną rolę w regionie, zgodnie z głównym celem strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Dzięki programowi regionalnemu FEWiM, dla trzech MOF-ów zaplanowano 8% budżetu programu, co odpowiada 142 mln euro (103 mln EFRR oraz 39 mln EFS+).

Marcin Kuchciński, marszałek województwa zaznacza, że względem poprzedniego okresu alokacji, teraz zarządzające obszarami związki ZIT otrzymały nieco ponad 6%. To pokazuje jeszcze silniejsze skupienie interwencji na trzech najsilniejszych gospodarczo terenach przez zarząd województwa. Aby zaoferować te środki, wymagane było podpisanie porozumień terytorialnych.

Porozumienie zawiera m.in. silnie rozwijający się region MOF Olsztyna, który obejmuje partnerstwo gmin: Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda. Te gminy zobowiązały się do realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego ZIT dla MOF Olsztyna.

Na projekty realizowane na terenie gmin MOF Olsztyna przeznaczone jest ponad 73,5 mln euro (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 51,3 mln EUR, a z Europejskiego Funduszu Społecznego+ 19,3 mln EUR). Środki unijne zostaną uzupełnione kwotą 1,5 mln euro z budżetu państwa – przyznaną regionowi w kontrakcie programowym dla województwa warmińsko-mazurskiego), co przekłada się na korzyści dla ponad 235 tys. mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

Dodatkowo, te środki są uzupełnieniem puli o wartości 48,3 mln euro, przeznaczonej przez zarząd województwa na realizację trzech strategicznych projektów: inwestycji w ulicę Nowobałtycką w Olsztynie, planetarium w Olsztynie oraz Centrum Dziedzictwa Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie. Łącznie, daje to niemal 122 mln euro do zainwestowania na preferencyjnych warunkach – dodaje Marcin Kuchciński.

Marszałek dodaje również, że instytucje działające w MOF Olsztyna będą ubiegać się o fundusze zarówno w regularnych konkursach, jak i w ramach programu operacyjnego dla Polski Wschodniej. Pieniądze na ZIT dla MOF Olsztyna będą dostępne w dedykowanych liniach budżetowych w trybie konkurencyjnym.

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, podkreśla, że strategia rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego jest kluczowym narzędziem wspólnego zarządzania obszarem większym niż jedna gmina. Zaznacza również, że prace nad jej realizacją są prowadzone współpracy z Barczewem, Dywitami, Gietrzwałdem, Jonkowem, Purdą i Stawigudą. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej skupiają się na edukacji, działaniach społecznych, rozwoju transportu zbiorowego, ekomobilności, a także na rozbudowie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Lista projektów określonych w Strategii ZIT MOF Olsztyna obejmuje obszary, które planują ubiegać się o fundusze europejskie na inwestycje w infrastrukturę dla transportu publicznego, systemy wodno-kanalizacyjne w gminach MOF oraz realizację programów rozwojowych szkół/placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne oraz usługi społeczne.