Propozycje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące głębokiej reformy mediów publicznych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sugeruje kilka kluczowych zmian w kontekście funkcjonowania mediów publicznych, w tym likwidację abonamentu, przeprojektowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), zmianę procesu powoływania rang najwyższych organów mediów publicznych oraz usunięcie Rady Mediów Narodowych. Wszystko to jest składową proponowanej przez ministerstwo nowej ustawy medialnej. Proces konsultacji społecznych związanych z tymi propozycjami zostanie rozpoczęty 24 czerwca.

Zdaniem ministerstwa, obecny model finansowania mediów publicznych nie zapewnia im stabilności. Stąd propozycja zastąpienia abonamentu finansowaniem z budżetu państwa, jednak bez wprowadzenia dodatkowych obciążeń podatkowych dla obywateli. W założeniach widnieje punkt o gwarantowanym finansowaniu misji publicznej na poziomie minimum 0,09% PKB rocznie – tak napisano w raporcie.

Plany MKDiN obejmują także zapewnienie większej niezależności KRRiT poprzez przywrócenie jej składu 9-osobowego. Czterech członków wskazywałby Sejm, dwóch – Senat, a trzech – Prezydent. Zgodnie z pomysłem ministerstwa, co 2 lata miała by następować wymiana jednej trzeciej członków, przy zachowaniu 6-letniej kadencji dla każdego z nich.

Nowa ustawa zakłada również inny proces powoływania rad nadzorczych mediów publicznych – odpowiedzialność za to miałaby spoczywać na Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. Planowany jest również dwustopniowy konkurs na członków zarządów spółek mediów publicznych, gdzie ostateczny wybór miałaby dokonać KRRiT.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego, Hanna Wróblewska, podkreśliła znaczenie mediów publicznych dla każdego obywatela i podkreśliła, że nie chodzi tylko o telewizję, ale także o radio i prasę. Zdaniem ministra są one kluczowymi elementami demokracji, wpływającymi na formowanie opinii publicznej. Dlatego tak ważne jest stworzenie przejrzystych zasad ich funkcjonowania i zabezpieczenie ich niezależności.

Na koniec MKiDN zwróciło uwagę na to, jak ważne jest gwarantowanie dostępu do rzetelnej informacji przez media publiczne oraz skupienie się na promowaniu postaw obywatelskich i kultury w szerokim tego słowa znaczeniu.